ARHIVA   •   ARCHIVIO 

Informacija o sustavu civilne zaštite Istarske županije

 

Poštovani,

Sustav civilne zaštite na području Istarske županije u potpunosti je ustrojen temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite RH, koji je prenio direktivu Europskog parlamenta i vijeća o kontroli opasnosti od velikih nesreća koja uključuju opasne tvari.

Sustav civilne zaštite temelji se na operativnim snagama sustava koje su Stožeri civilne zaštite

(županije, gradova i općina), operativnim snagama vatrogastva IŽ, operativnim snagama Crvenog križa IŽ, operativnim snagama Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Istra, udrugama (ronioci, speleolozi, lovci ) i pravnim osobama koje se zaštitom ljudi i imovine bave u sporednoj djelatnosti odnosno od interesa su za funkcioniranje života i rada na području IŽ (komunalna poduzeća, vodovodi, Hrvatske šume, poduzeća za upravljanje i održavanje prometnica i ostali koji su predviđeni planovima civilne zaštite županije, gradova i općina).

U sustav civilne zaštite uključeni su PU Istarska, Nastavni zavod za javno zdravstvo IŽ, Nastavni zavod za hitnu medicinu IŽ, Opća bolnica Pula, Istarski domovi zdravlja, Hrvatska vodoprivreda. 

U sustavu civilne zaštite IŽ, gradova i općina, ovisno o potrebi, djeluje preko 6500 osoba.

Županija, gradovi i općine temeljem Procjene rizika i plana mogu organizirati postrojbe civilne zaštite čiji članovi nemaju obvezu već se uključuju na volonterskoj osnovi.

Istarska županija donijela je, na temelju državne procjene rizika, Procjenu rizika od velikih nesreća.

Na temelju smjernica državne procjene za izradu procjene IŽ spadaju slijedeći rizici:

  1. Potres
  2. Požar otvorenog prostora
  3. Epidemije i pandemije
  4. Ekstremne temperature
  5. Tehničko – tehnološke nesreće sa opasnim tvarima
  6. Poplava

Od opasnosti kod ratnih djelovanja djelovat će se po mjerama sklanjanja i zbrinjavanja ljudi kod potresa i ostalih opasnosti.

Istarska županija, gradovi i općine u potpunosti su ustrojili sustav CZ, izradili Procjene rizika i Planove djelovanja te godišnje na predstavničkim tijelima donose Analizu stanja sustava CZ i Godišnji plan razvoja sustava CZ.

Iskustva i odgovori CZ Istarske županije, gradova i općina na dosadašnje ugroze potvrđuju organiziranost i spremnost sustava CZ.

Aktualni događaji u Ukrajini izazvali su interes za mogućnosti zaštite od nuklearnog rata i raspoloživosti skloništa za sklanjanje stanovništva na području IŽ.

Skloništa koja su tehnički odgovarala za mogućnost zaštite od nuklearnog udara građana kao i ostala skloništa niže razine zaštite građena su do kraja osamdesetih godina kada je donesena odluka da se više ne grade pod obavezno, već su investitori birali hoće li graditi sklonište, ili izdvajati doprinos u fond za izgradnju skloništa.

Ustavni sud ukinuo je tu odredbu i od tog trenutka prestala je obveza izgradnje skloništa ili izdvajanje u fond.

Republika Hrvatska je 2015. godine skloništa u bivšem društvenom vlasništvu prebacila u vlasništvo gradova i općina. Danas postoje skloništa u vlasništvu gradova i općina, i u vlasništvu privatnih osoba.

Gradovi i općine su po planovima odredili voditelje skloništa i njihove zamjenike (koji su volonterski pristali obavljati dužnost ).

Smjernicama za izradu procjena rizika RH za područje IŽ nije predviđena opasnost od atomskog udara niti nuklearne i radiološke nesreće.

Temeljem procjena ne očekuje se da bi Hrvatska i Istarska županija bile cilj nuklearnog napada, ali ako bi došlo do takvih aktivnosti u Ukrajini i šire tada se u RH i Istarskoj županiji postupa sukladno Planu za sigurnost u radiološko – nuklearnim nesrećama ili vanrednom događaju (nuklearna elektrana Krško) koji propisuje kako postupati. 

U takvim situacijama koriste se postojeća skloništa, sklanjanje u zatvorene objekte (stambene i javne) koji se mogu dobro (idealno hermetički) zatvoriti (prozori, vrata, ventilacija), dok opasnost ne prođe.

Kod nastanka opasnosti postupa se u skladu sa uputama Stožera CZ, putem medija i direktnim obavijestima. Uzbunjivanje po potrebi javnim sirenama obavlja MUP RH Ravnateljstvo civilne zaštite.

Na području IŽ postoji 1 sklonište pojačane zaštite, 69 skloništa osnovne zaštite i 33 skloništa dopunske zaštite (tuneli).

Za istaknuti je da za područje RH i područje IŽ, po procjeni odgovornih stručnjaka za nuklearne i radiološke nesreće kao i vojnih analitičara koji procjenjuju trenutno stanje ugroze, ne postoji neposredna opasnost od nuklearnih udara.

Na temelju navedenoga na području IŽ bit će moguće djelotvorno se zaštititi od mogućih ugroza pa tako i od nuklearnih i radioloških nesreća.

S poštovanjem,

NAČELNIK STOŽERA CZ

ISTARSKE ŽUPANIJE

Dino Kozlevac, v.r.

 

 

Preuzimanje priloga:
  • Dopis (1295 Preuzimanja)

Arhiva do - archivio fino > 2022.
©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART